VARUKORG 0Item(s)

Du har inga produkter i din varukorg.

 • köp värmepump

Product was successfully added to your shopping cart.

Allmänna villkor vid försäljning och installation av värmepump till konsument

 

Allmänt

Följande allmänna villkor gäller vid försäljning och installation av E.ON energiinfrastruktur AB:s, (nedan kallat E.ON), produkter, (nedan kallade Produkterna), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund, (nedan kallad Kunden), och E.ON.

Produkterna

Produkterna som säljs av E.ON kan användas i Sverige. Produkterna har alltid en svensk manual i fysisk eller digital form när Produkterna kräver det.

 

Beställning

Beställning av Produkterna sker via webbshoppen, www.eon-varmepumpar.se, (nedan kallad Webbshoppen), telefon, e-post eller chatt. Vid beställning träffas avtal om köp först när E.ON har bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post till Kunden.

Om beställning sker via E.ONs kundtjänst på telefon, e-post eller chatt godkänner Kunden samtidigt dessa allmänna villkor som om Kunden själv la beställningen via Webbshoppen.

E.ON ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

All bildinformation på Webbshoppen ska ses som illustrationer och kan ej garanteras återge Produktens exakta utseende och beskaffenhet.

Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls E.ON rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om Produkt i E.ONs sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är E.ON ej skyldigt att tillhandahålla Produkten oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

 

Priser, betalning m.m.

De priser och avgifter som anges i Webbshoppen är inklusive mervärdeskatt.

E.ON tillämpar betalning via faktura med trettio (30) dagars betaltid. Fakturering sker efter att Produkterna har blivit levererade. För det fall Produkterna ska installeras av E.ON sker fakturering först efter slutförd installation.

För det fall betalning inte erläggs i tid äger E.ON rätt att kräva ersättning för betalningspåminnelse, dröjsmåls-ränta enligt räntelagen (SFS 1975:635) samt andra åtgärder med anledning av betalningsförsummelsen.

Produkterna förblir E.ONs egendom intill dess full betalning erlagts av Kunden.

E.ON genomför en kreditupplysning på det personnummer Kunden anger. Kreditupplysningen påverkar inte Kundens kreditvärdighet utan är enbart en upplysning om Kundens kreditvärdighet. E.ON har rätt att avböja att 

ingå avtal med Kunden utifrån resultatet från kreditupplysningen. E.ON har i sådant fall rätt att begära förskottsbetalning för att Kunden ska kunna genomföra köpet.

Vid köp som faktureras krävs:

 • att Kundens personnummer anges vid beställningen;
 • att Kunden är en privatperson folkbokförd i Sverige;
 • att Kunden inte har tidigare betalningsanmärkningar; och
 • att leveransadressen för Produkterna är samma adress som Kundens folkbokföringsadress alternativt att Produkterna vid samtidigt köp av installation levereras till vår installatör.

 

Leverans och leveranstid

E.ON erbjuder två leveransalternativ.

 • Kunden kan få Produkterna skickade direkt till Kundens folkbokföringsadress kostnadsfritt. Kunden är då ansvarig för okulär mottagningskontroll av godset och ska omgående meddela E.ON eventuella transportskador.
 •  Kunden kan få Produkterna skickade till en installatör och då tar installatören med sig Produkterna till Kunden på installationsdagen. Om Kunden väljer att få Produkterna levererade till installatören anses Produkterna mottagna av Kunden den dag dessa levererades till installatören, vilket innebär att ångerfristen samtidigt börjar löpa.

Normal leveranstid av Produkterna är 2-5 arbetsdagar. Normal leveranstid av installationstjänster är 2-4 veckor. Leveranstiderna kan dock variera beroende av säsong.

Vid leverans måste vägen till Kundens adress vara farbar. Ö-tillägg tillkommer för öar utan fast broförbindelse (eller bilfärja som går minst en gång i halvtimmen).

Installation och driftsättning

Om Kunden har valt leverans till sin folkbokföringsadress ansvarar Kunden för att vara tillgänglig för avisering och mottagning samt att Produkterna finns på plats vid installationen. Om Produkterna inte har levererats senast en (1) vecka före installation ska Kunden omgående kontakta E.ON. E.ON har då möjlighet att undersöka leveransstatus samt om nödvändigt flytta fram tiden för installation.

I samband med installationen ska installationsplatsen vara undanplockad och vid en utbytesinstallation ska befintliga rör vara tillgängliga/synliga.

E.ON ansvarar för att installationen av Produkterna utförs på ett fackmannamässigt sätt av behöriga installatörer och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Kunden ansvarar för:

 • att svara på installatörens frågor inför installationen;
 • att Produktens delar får plats på de tilltänkta placeringarna. Vid osäkerhet ska Kunden be om konsultation före installationsdagen;
 • att ansöka om nödvändiga tillstånd och bygglov före installationen, i de fall kommunen eller annan part kräver detta;
 • att underlätta installationen genom att göra utrymmet tillgängligt samt täcka och skydda ömtåliga ytskikt och möbler;
 • att vara närvarande vid driftsättning för att dels genom underskrift bekräfta att installationen är utförd, dels för att erhålla en uppstartsgenomgång av installatören;
 • att då Kunden inte är närvarande vid del av installationen vara tillgänglig per telefon; och
 • att ansvara för bortforsling av eventuell tidigare installerad värmepump om inte denna tjänst är beställd mot ett tillägg.

 

Personuppgifter - GDPR

För information om hur E.ON behandlar Kundens personuppgifter, se www.eon.se/legal

Vid nyttjande av ROT-avdrag

För det fall Kunden avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap inkomstskattelagen avseende det aktuella uppdraget gäller följande. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den arten att de helt eller delvis utgör sådana arbeten avseende reparationer, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. Enligt den så kallade fakturamodellen gäller från den 1 juli 2009 att Kunden ska faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar trettio (30) procent av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr.

Följande villkor måste uppfyllas

 1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
 2. Kunden ska – om E.ON så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den preliminära skattereduktion som Kunden tillgodoräknats.
 3. Kunden försäkrar att denne är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet samt att Kunden eller dennes föräldrar använder den som bostad. Om Kundens föräldrar använder fastigheten som bostad försäkrar Kunden att denne har haft utgiften för arbetet. Kunden ska vid beställning ange det personnummer på vilket ROT-avdrag ska utnyttjas. Kunden ska vidare ange den fastighetsbeteckning alternativt bostadsrättsförenings organisationsnummer och lägenhetsnummer där arbetet med ROT-avdrag ska utföras. Uppgifterna lämnas i kassans meddelandefält innan utcheckning.
 4. E.ON ska i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden.
 5. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger - helt eller delvis - utbetalning äger E.ON rätt att omgående fakturera Kunden återstående del av arbetskostnaden. Kunden är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska betalas till E.ON inom tio (10) dagar från fakturering. Dröjsmålsränta utgår från och med den dag E.ON begärde utbetalning från Skatteverket.

 

 

Ångerrätt

Om avtalet har ingåtts per distans, till exempel via telefon eller internet, gäller ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal.

Kunden har i dessa fall rätt att ångra sig inom fjorton (14) kalenderdagar, räknat från dagen för leverans av Produkten eller dagen för avtalad tjänst, dock tidigast från den dag då Kunden fått föreskriven information om sin ångerrätt.

Om Kunden vill utöva sin ångerrätt ska Kunden lämna eller sända ett meddelande om detta till E.ON. Kunden kan använda sig av Konsumentverkets standardformulär som finns på Konsumentverkets webbplats. Kunden ska även kontakta E.ONs kundservice, förslagsvis skriftligen via e-post info@eon-varmepumpar.se, för att erhålla vidare returinstruktioner.

Returnering ska ske inom fjorton (14) dagar från det att Kunden utövade sin ångerrätt och returneringen ska ske i fullständigt, oskadat och i väsentligen oförändrat skick. All dokumentation ska bifogas returförsändelsen. Kunden står för returkostnaderna, vilket inkluderar eventuell ned- eller bortmontering.

Om Kunden utövar sin ångerrätt ska Kunden ersätta E.ON för

a)       förhöjda leveranskostnader på grund av Kundens val av leveransmetod, för det fall E.ON har gått med på att stå för kostnaderna för återsändandet,

b)       eventuell värdeminskning i den mån det beror på att Kunden hanterat Produkten i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa Produktens egenskaper eller funktion, och

c)       en proportionell andel av det avtalade priset för installation som utförts innan Kunden utövade sin ångerrätt, i de fall då Kunden har begärt att installationen skulle påbörjas innan eller under ångerfristen.

För det fall Kunden nyttjar sin ångerrätt efter att installationen av Produkterna har påbörjats, ansvarar E.ON inte för återställande av Kundens egendom av vad slag det må vara.

Vid köp av plomberade förbrukningsvaror, som till exempel filter, rengöringsmedel etc., gäller ångerrätten endast om plomberingen är obruten.

Ångerrätt gäller ej på beställningsvaror.

 

Ej utlösta försändelser

För det fall Kunden inte löser ut postförsändelse debiteras Kunden fraktkostnaden och övriga tillkommande kostnader. (Ångerrätten gäller ej vid outlöst order)

 

Bomkörning

Vid en så kallad bomkörning debiteras Kunden 2 500 kr. Debitering sker vid följande tillfällen:

 • Kunden har valt "hemleverans" men Produkterna finns inte på plats vid tidpunkten för installationen och Kunden har inte kontaktat E.ON senast en (1) vecka före tidpunkten för installation.
 • Installationen kan inte utföras enligt Kundens önskemål, om önskemålet inte är förenligt med tillverkarens anvisningar eller på annat sätt innebär att installationen inte kan bli fackmannamässigt utförd.
 • Installationen kan inte utföras på grund av betongvägg eller dylikt som kräver specialverktyg.
 • Kunden har lagt beställning själv men Produkterna får inte plats på den av Kunden tänkta placeringen (gäller inte om Kunden och installatör kan hitta en annan lämplig placering).
 • Kunden ändra tidpunkten för installationen mindre än 48 timmar innan överenskommen tid.
 • Vägen till Kundens adress är ej farbar.

 

Garanti och reklamationsrätt

E.ON svarar endast för fel som finns vid tidpunkten för leverans av Produkterna alternativt installationen av Produkterna och som visar sig inom nedan angivna garantitider.

Produkterna har ett (1) års materialgaranti om inte annat anges. För kunder i Sverige gäller tre (3) års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Garantitiden gäller från den dagen E.ON levererade Produkterna.

Vid köp av Produkter med installation gäller följande garantier. E.ON förhåller sig till respektive tillverkare vad gäller garantivillkor. För förlängd garanti krävs att service genomförs år 2 och 4 av en av E.ON godkända servicetekniker. Om ett rapporterat fel inte går att upprepa vid ett platsbesök täcks felsökningen inte av garantin och Kunden blir då debiterad för kostnaden för felsökningen.

 • Toshiba: fullgaranti 5 år + 1 års försäkring via Arctic.
 • Panasonic: fullgaranti 5 år (servicekrav från tillverkare)
 • Daikin: fullgaranti 5 år
 • Innova: fullgaranti 5 år
 • För produkter inom "AC" gäller generellt fullgaranti 2 år

Tecknad försäkringen via Arctic täcker både Kundens självrisk samt åldersavdrag på Produkten, resterande del ersätts av Kundens hemförsäkring!

E.ONs garantiansvar omfattar inte fel om E.ON gör sannolikt att felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse. E.ONs ansvar omfattar inte heller fel som uppstår till följd av bristfälligt underhåll, ändringar utan E.ONs skriftliga medgivande, av Kunden oriktigt utförda reparationer eller annat agerande av Kunden. E.ON ansvarar inte heller för normal förslitning eller försämring.

E.ON gör inte några åtaganden avseende faktisk energibesparing genom installation av Produkterna.

Kundens orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis.

 

 

Reklamationer och serviceärenden

Om Kunden vill åberopa fel, ska denne omgående underrätta E.ON om felet. Reklamerar Kunden inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet får han inte åberopa felet.

Vid reklamationer, service- och garantiärenden ska Kunden i första hand kontaktar E.ONs kundtjänst.

Fabrikationsfel ska konstateras av E.ON genom godkänd servicetekniker eller serviceverkstad, varpå Kunden erhåller fri reparation alternativt ny produkt samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden.

 

Underentreprenörer

E.ON äger rätt att anlita underentreprenör/underleverantör för att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor.

 

Företagsuppgifter

Adress: Carl Gustafs väg 4, 205 09 Malmö

Org.nr 556146-1814